Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – Mestský zimný štadión

Zámer prenajať nebytové priestory – Mestský zimný štadión v Trnave

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s
ustanovením § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísaná na liste
vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č.
5671/154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2, ktorej vlastníkom je Mesto
Trnava, na adrese Spartakovská ulica 1, vo výmere 42,09 m2 za obvyklú cenu nájmu podľa
čl. 4, ods. 1, písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v sume 110
€/m 2 /rok, platnej od 1.7.2019.

Celková výmera priestorov: 42,09 m2

Účel využitia prenájmu priestorov: Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov v
objekte zimného štadióna počas dní prevádzky verejného korčuľovania v zimnej sezóne
2019/2020. Účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových
výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Minimálna cena za prenájom priestorov: výmera 42,09 m2 x 110 €/ m2/ rok – priestory
určené pre bufet, výlučne pre nefajčiarov, bez umiestnenia výherných automatov, zaradenie v
súlade s bodom a/ čl. V. VZN č. 514 – reštauračné priestory (110 eur/m2/rok; 4.629,90 €/rok
= 385,825 €/mesiac = 12,86 €/deň)

Predpokladaná doba prenájmu: od 01.11.2019 do 31.03.2020, a to konkrétne:
 v mesiaci november: 01., 02.,03., 05., 07. 09., 10., 12., 14., 16., 17., 19., 21., 23.,
24., 26., 28., 30.;
 v mesiaci december: 01., 03., 05., 07., 08., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 23.,
26., 27., 28., 29., 30., 31.;
 v mesiaci január: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 21.,
23., 25., 26., 28., 30.;
 v mesiaci február: 01., 02., 03., 04., 06., 08., 09., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 25., 27., 29.;
 v mesiaci marec: 01., 03., 05., 07., 08., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 24., 26.,
28., 29., 31.

Lehota na doručenie cenových ponúk: 11.10.2019 do 10.00 hodiny.

Informácie: Ing. Lenka Klimentová, PhD., č.t.: 0907/478898

Termín prehliadky: individuálne, podľa dohody.

Oznámenie – priamy prenájom nebytových priestorov
Návrh nájomnej zmluvy

0 Comments