Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – nebytové priestory na Spartakovskej

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na
Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou
dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta
Trnava č. 109, vydaného dňa 15.10.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti
hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu
180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu;
27,04 m2 ostatné nebytové priestory).

Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.

Finančná záloha: 4 173,87 eur.

Termíny prehliadky: 05.11.2019, 12.11.2019 a 19.11.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 26.11.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Návrh zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súťažné podmienky
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže

0 Comments