Nezaradené

Plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí

Na základe opatrení vydaných Krízovým štábom Slovenskej republiky a Mestom Trnava oznamujeme, že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) platí na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

Toto opatrenie sa týka všetkých športových, kultúrnych a spoločenských priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré spravuje naša organizácia.

Taktiež oznamujeme, že až do odvolania bude uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Dočasné uzatvorenie plavárne a zimného štadióna

Na základe opatrení vydaných Mestom Trnava oznamujeme,
že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) bude až do odvolania uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Úradné hodiny SKaŠZ počas vianočných sviatkov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 budú úradné hodiny počas vianočných sviatkov nasledovne upravené:

Pondelok 23.12.2019 – do 12.00,
Utorok 24.12.2019 – zatvorené,
Streda 25.12.2019 – zatvorené,
Štvrtok 26.12.2019 – zatvorené,
Piatok 27.12.2019 – zatvorené,

Pondelok 30.12.2019 – do 15.30,
Utorok 31.12.2019 – zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – nebytové priestory na Spartakovskej

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na
Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou
dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta
Trnava č. 109, vydaného dňa 15.10.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti
hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu
180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu;
27,04 m2 ostatné nebytové priestory).

Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.

Finančná záloha: 4 173,87 eur.

Termíny prehliadky: 05.11.2019, 12.11.2019 a 19.11.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 26.11.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Návrh zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súťažné podmienky
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže

Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – Mestský zimný štadión

Zámer prenajať nebytové priestory – Mestský zimný štadión v Trnave

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s
ustanovením § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísaná na liste
vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č.
5671/154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2, ktorej vlastníkom je Mesto
Trnava, na adrese Spartakovská ulica 1, vo výmere 42,09 m2 za obvyklú cenu nájmu podľa
čl. 4, ods. 1, písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v sume 110
€/m 2 /rok, platnej od 1.7.2019.

Celková výmera priestorov: 42,09 m2

Účel využitia prenájmu priestorov: Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov v
objekte zimného štadióna počas dní prevádzky verejného korčuľovania v zimnej sezóne
2019/2020. Účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových
výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Minimálna cena za prenájom priestorov: výmera 42,09 m2 x 110 €/ m2/ rok – priestory
určené pre bufet, výlučne pre nefajčiarov, bez umiestnenia výherných automatov, zaradenie v
súlade s bodom a/ čl. V. VZN č. 514 – reštauračné priestory (110 eur/m2/rok; 4.629,90 €/rok
= 385,825 €/mesiac = 12,86 €/deň)

Predpokladaná doba prenájmu: od 01.11.2019 do 31.03.2020, a to konkrétne:
 v mesiaci november: 01., 02.,03., 05., 07. 09., 10., 12., 14., 16., 17., 19., 21., 23.,
24., 26., 28., 30.;
 v mesiaci december: 01., 03., 05., 07., 08., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 23.,
26., 27., 28., 29., 30., 31.;
 v mesiaci január: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 21.,
23., 25., 26., 28., 30.;
 v mesiaci február: 01., 02., 03., 04., 06., 08., 09., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 23., 25., 27., 29.;
 v mesiaci marec: 01., 03., 05., 07., 08., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 24., 26.,
28., 29., 31.

Lehota na doručenie cenových ponúk: 11.10.2019 do 10.00 hodiny.

Informácie: Ing. Lenka Klimentová, PhD., č.t.: 0907/478898

Termín prehliadky: individuálne, podľa dohody.

Oznámenie – priamy prenájom nebytových priestorov
Návrh nájomnej zmluvy

Nezaradené

Priamy prenájom nebytových priestorov

Zámer prenajať nebytové priestory v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s
ustanovením § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísaná na liste
vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č.
5671/154 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2, ktorej vlastníkom je Mesto
Trnava, na adrese Spartakovská ulica 1, vo výmere 42,09 m2 za obvyklú cenu nájmu podľa
čl. 4, ods. 1, písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 514 o určovaní obvyklého
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v sume 110
€/m 2 /rok, platnej od 1.7.2019.

Celková výmera priestorov: 42,09 m2

Účel využitia prenájmu priestorov: Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov v
objekte MsZŠ počas celej zimnej sezóny 2019/2020. Účel využitia nesmie byť zameraný na
prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Minimálna cena za prenájom priestorov: výmera 42,09 m2 x 110 €/ m2/ rok – priestory
určené pre bufet, výlučne pre nefajčiarov, bez umiestnenia výherných automatov, zaradenie v
súlade s bodom a/ čl. V. VZN č. 514 – reštauračné priestory (110 eur/m2/rok; 4.629,90 €/rok
= 385,825 €/mesiac).

Predpokladaná doba prenájmu: od 15.10.2019 do 31.03.2020

Lehota na doručenie cenových ponúk: 23.09.2019 do 10.00 hodiny

Informácie: Ing. Lenka Klimentová, PhD., č.t.: 0907/478898

Termín prehliadky: individuálne, podľa dohody.

Oznámenie – priamy prenájom nebytových priestorov
Návrh nájomnej zmluvy

Nezaradené

Kúpalisko Castiglione otvorené aj v nedeľu 1.9.2019

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje, že kúpalisko Castiglione bude z dôvodu priaznivého počasia otvorené aj v nedeľu, dňa 1.9.2019, od 9,00 h do 19,00 h.
Na všetkých návštevníkov sa srdečne tešíme.

 

Nezaradené

SKaŠZ bude dňa 30.8.2019 zatvorená

Dňa 30. augusta 2019 bude Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z technických príčin ZATVORENÁ.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Nezaradené

Kúpalisko Kamenný mlyn je otvorené

Mesto Trnava, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje,
že kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave je otvorené.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nezaradené

Plaváreň Zátvor je už otvorená

MESTSKÁ PLAVÁREŇ ZÁTVOR je
od 12.8.2019 OTVORENÁ