Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.07.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1515,17 bez DPH / mesiac

Lehota na doručenie cenových ponúk: 29.06.2020 do 08:30 hod.

Výzva
Návrh zmluvy

Nezaradené

Plaváreň Zátvor otvorená od 15.6.2020

PLAVÁREŇ ZÁTVOR OTVORÍME PRE VEREJNOSŤ

15.6.2020 o 9:30.

Ďalšie informácie /rozvrh,opatrenia,vstupy,počet ľudí/ zverejníme 9.6.2020 na našej stránke.

Nezaradené

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ/ka SKaŠZ

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Riaditeľ/ka Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Viac informácií nájdete tu.

Nezaradené

Plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí

Na základe opatrení vydaných Krízovým štábom Slovenskej republiky a Mestom Trnava oznamujeme, že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) platí na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

Toto opatrenie sa týka všetkých športových, kultúrnych a spoločenských priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré spravuje naša organizácia.

Taktiež oznamujeme, že až do odvolania bude uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Dočasné uzatvorenie plavárne a zimného štadióna

Na základe opatrení vydaných Mestom Trnava oznamujeme,
že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) bude až do odvolania uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1627,27 EUR bez DPH / mesiac + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 20.03.2020 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Baláž: 033/3236434 alebo p. Budinský 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Baláž: 033/3236434

Výzva
Návrh zmluvy

Nezaradené

Oplotenie športového areálu Slávia Trnava

Mesto Trnava a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje verejnosti, že v priebehu decembra 2019 sa v športovom areáli Slávia Trnava uskutočňujú stavebné práce, ktorých výsledkom bude oplotenie celého areálu.

Touto cestou sa vyvíja snaha ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu areálu, keďže v poslednom období tu boli preinvestované značné finančné prostriedky. Je v záujme Mesta Trnava, aby sa tento športový areál zachoval v čo najlepšej kvalite po dlhú dobu.

V priebehu jarných mesiacov, po dokončení všetkých stavebných prác spojených s oplotením areálu, sa začne v nočných hodinách areál Slávie Trnava uzamykať. O presných časoch uzamykania budeme verejnosť v dostatočnom predstihu informovať.

Zároveň by sme radi upozornili na zvýšenú pozornosť osôb, ktoré sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti stavebných prác.

Nezaradené

Úradné hodiny SKaŠZ počas vianočných sviatkov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 budú úradné hodiny počas vianočných sviatkov nasledovne upravené:

Pondelok 23.12.2019 – do 12.00,
Utorok 24.12.2019 – zatvorené,
Streda 25.12.2019 – zatvorené,
Štvrtok 26.12.2019 – zatvorené,
Piatok 27.12.2019 – zatvorené,

Pondelok 30.12.2019 – do 15.30,
Utorok 31.12.2019 – zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – nebytové priestory na Spartakovskej

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na
Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou
dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta
Trnava č. 109, vydaného dňa 15.10.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti
hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu
180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu;
27,04 m2 ostatné nebytové priestory).

Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.

Finančná záloha: 4 173,87 eur.

Termíny prehliadky: 05.11.2019, 12.11.2019 a 19.11.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 26.11.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Návrh zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súťažné podmienky
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže

Nezaradené

Brúste si korčule, verejné korčuľovanie otvára svoje brány už 15. 10. 2019.

Plagát si môžete pozrieť aj vo formáte pdf na nasledujúcom linku:
Plagát.pdf