oznamenia

Priamy prenájom časti pozemku – kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Zámer prenajať časti pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku (sektory A-C) nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 – ostatná plocha, o výmere 37640 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme časti pozemku.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 15.06.2019 do 31.08.2019, v závislosti od poveternostných podmienok).
Lehota na doručenie cenových ponúk: 24.05.2019 do 10,00 h.
Informácie: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436

Termín prehliadky: individuálne, podľa dohody, p. Malovec: 0918/976892

Výzva – priamy prenájom pozemkov Kamenný mlyn 2019
Návrh zmluvy sektor A
Návrh zmluvy sektor B
Návrh zmluvy sektor C

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze

oznamenia

Prípravné práce na kúpalisku Kamenný mlyn

Kúpalisko Kamenný mlyn bude od 8.4.2019 z dôvodu prebiehajúcich prípravných prác na letnú sezónu pre verejnosť uzatvorené.

oznamenia

Nový cenník pre športový areál na ulici Rybníkova (Slávia)

Cenník nájdete na adrese športoviska Slávia