oznamenia

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 22.11.2017 bola Správe kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava doručená petícia s názvom „Petícia za celoročnú prevádzku ľadovej plochy v Trnave“. V petícii je formulovaná žiadosť podpísaných občanov na zabezpečenie celoročnej a nepretržitej prevádzky aspoň jednej ľadovej plochy na Mestskom zimnom štadióne v Trnave.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom zasadnutí dňa 13.2.2018 prerokovalo predloženú petíciu. Výsledkom rokovania bolo prijatie uznesenia č. 852/2018 v nasledovnom znení: „Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní neschvaľuje model celoročnej – nepretržitej prevádzky ľadovej plochy Mestského zimného štadióna v Trnave, požadovaný v predloženej žiadosti o zohľadnenie výsledkov petície a podporu financovania celoročnej prevádzky aspoň jednej ľadovej plochy v Trnave, formulovanej v petícii občanov, z dôvodu nedostatočného finančného krytia investičných nákladov na úpravu technologického zariadenia potrebného pre realizáciu celoročnej prevádzky ľadovej plochy a zvýšených prevádzkových nákladov na celoročnú prevádzku ľadovej plochy, v rámci rozpočtu mesta Trnava“.

SKaŠZ mesta Trnava zaslala Ing. Machovi ako oprávnenej osobe na zastupovanie petičného výboru oznámenie o vybavení petície formou prijatia citovaného uznesenia MZ.
Týmto je splnená povinnosť vyplývajúca z § 5 ods. 7 zákona 85/1990 Zb. o zverejnení výsledku petície.

Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ
mesta Trnava

oznamenia

Nové iluminačné osvetlenie Piety

Súsošie Piety na ulici Terézie Vansovej je osvetlené novým zemným iluminačným osvetlením

oznamenia

Nový umelý trávnik na ihrisku

pre deti na ulici Beethovenovej.

oznamenia

Otvorenie plavárne Zátvor

Plaváreň Zátvor bude znovu otvorená od pondelka – 14.8.2017

oznamenia

Nová web stránka od 1.7.2017