oznamenia

Oplotenie športového areálu Slávia Trnava

Mesto Trnava a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje verejnosti, že v priebehu decembra 2019 sa v športovom areáli Slávia Trnava uskutočňujú stavebné práce, ktorých výsledkom bude oplotenie celého areálu.

Touto cestou sa vyvíja snaha ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu areálu, keďže v poslednom období tu boli preinvestované značné finančné prostriedky. Je v záujme Mesta Trnava, aby sa tento športový areál zachoval v čo najlepšej kvalite po dlhú dobu.

V priebehu jarných mesiacov, po dokončení všetkých stavebných prác spojených s oplotením areálu, sa začne v nočných hodinách areál Slávie Trnava uzamykať. O presných časoch uzamykania budeme verejnosť v dostatočnom predstihu informovať.

Zároveň by sme radi upozornili na zvýšenú pozornosť osôb, ktoré sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti stavebných prác.

oznamenia

Úradné hodiny SKaŠZ počas vianočných sviatkov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 budú úradné hodiny počas vianočných sviatkov nasledovne upravené:

Pondelok 23.12.2019 – do 12.00,
Utorok 24.12.2019 – zatvorené,
Streda 25.12.2019 – zatvorené,
Štvrtok 26.12.2019 – zatvorené,
Piatok 27.12.2019 – zatvorené,

Pondelok 30.12.2019 – do 15.30,
Utorok 31.12.2019 – zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Obchodná verejná súťaž – nebytové priestory na Spartakovskej

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na
Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou
dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta
Trnava č. 109, vydaného dňa 15.10.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti
hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu
180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu;
27,04 m2 ostatné nebytové priestory).

Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.

Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.

Finančná záloha: 4 173,87 eur.

Termíny prehliadky: 05.11.2019, 12.11.2019 a 19.11.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 26.11.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Návrh zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súťažné podmienky
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže

oznamenia

Brúste si korčule, verejné korčuľovanie otvára svoje brány už 15. 10. 2019.

Plagát si môžete pozrieť aj vo formáte pdf na nasledujúcom linku:
Plagát.pdf

oznamenia

Plaváreň Zátvor je už otvorená

MESTSKÁ PLAVÁREŇ ZÁTVOR je
od 12.8.2019 OTVORENÁ

oznamenia

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať
benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných
objektoch v meste Trnava.

Po objektoch Mestskej krytej plavárne a Mestskom zimnom štadióne (verejné korčuľovanie počas zimnej sezóny) je možné kartu Multisport využívať po novom aj v objektoch mestských kúpalísk Castiglione a Kamenný mlyn.

O výhodách karty Multisport viac na: https://multi-sport.sk/.

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze