oznamenia

Dočasne obmedzenie prevádzky športovísk a kultúrnych zariadení

Oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania bude fungovať Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v obmedzenom režime.

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazlivých chorôb budú uzatvorené všetky športoviská, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (ako napríklad Mestská športová hala, Mestská krytá plaváreň, Mestský zimný štadión, Športový areál Slávia Trnava, Športový areál „Lokomotíva Trnava“, Areál Zdravia Modranka, ihrisko Mozartova a ostatné).

Rovnako budú uzatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, Kultúrny dom Modranka, Kultúrny dom Kopánka).

Zároveň žiadame všetkých, aby dočasne upustili od využívania detských ihrísk určených pre verejnosť (ako napríklad Detské ihrisko Beethovenova ulica), ktoré nie sú oplotené a z daného dôvodu nie je možné zamedziť vstup do týchto priestorov.

Centrála na Hlavnej 17, Trnava bude taktiež pre verejnosť uzatvorená, všetky požiadavky budú vyriešené telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailov.

O opätovnom sprístupnení všetkých zariadení vás budeme informovať.

oznamenia

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ/ka SKaŠZ

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Riaditeľ/ka Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Viac informácií nájdete tu.

oznamenia

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1627,27 EUR bez DPH / mesiac + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 20.03.2020 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Baláž: 033/3236434 alebo p. Budinský 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Baláž: 033/3236434

Výzva
Návrh zmluvy

oznamenia

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2022

Minimálne nájomné: od 1500,00 EUR do 3500,00 EUR (v závislosti od zvolenej časti pozemku – sektory A-D) + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 19.03.2019 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

oznamenia

Úradné hodiny SKaŠZ

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 sú úradné hodiny upravené nasledovne:

Po.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Ut.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

St.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Štv.: nestránkový deň

Pia.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Obedná prestávka od 11:30 h. do 12:30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Oplotenie športového areálu Slávia Trnava

Mesto Trnava a Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje verejnosti, že v priebehu decembra 2019 sa v športovom areáli Slávia Trnava uskutočňujú stavebné práce, ktorých výsledkom bude oplotenie celého areálu.

Touto cestou sa vyvíja snaha ku kvalitnejšiemu zabezpečeniu areálu, keďže v poslednom období tu boli preinvestované značné finančné prostriedky. Je v záujme Mesta Trnava, aby sa tento športový areál zachoval v čo najlepšej kvalite po dlhú dobu.

V priebehu jarných mesiacov, po dokončení všetkých stavebných prác spojených s oplotením areálu, sa začne v nočných hodinách areál Slávie Trnava uzamykať. O presných časoch uzamykania budeme verejnosť v dostatočnom predstihu informovať.

Zároveň by sme radi upozornili na zvýšenú pozornosť osôb, ktoré sa pohybujú v bezprostrednej blízkosti stavebných prác.

oznamenia

Brúste si korčule, verejné korčuľovanie otvára svoje brány už 15. 10. 2019.

Plagát si môžete pozrieť aj vo formáte pdf na nasledujúcom linku:
Plagát.pdf

oznamenia

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať
benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných
objektoch v meste Trnava.

Po objektoch Mestskej krytej plavárne a Mestskom zimnom štadióne (verejné korčuľovanie počas zimnej sezóny) je možné kartu Multisport využívať po novom aj v objektoch mestských kúpalísk Castiglione a Kamenný mlyn.

O výhodách karty Multisport viac na: https://multi-sport.sk/.

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze