Nezaradené

Priamy prenájom časti pozemku – kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku (sektory A-D) nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 – ostatná plocha, o výmere 37640 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme časti pozemku.

Výzva – priamy prenájom pozemkov Kamenný mlyn 2019
Návrh zmluvy sektor A
Návrh zmluvy sektor B
Návrh zmluvy sektor C
Návrh zmluvy sektor D

0 Comments