Nezaradené

Priamy prenájom časti pozemku – kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Zámer prenajať časti pozemku v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť pozemku nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 – ostatná plocha, o výmere 37640 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme časti pozemku.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 20.06.2019 do 31.08.2019, v závislosti od poveternostných podmienok.
Lehota na doručenie cenových ponúk: 10.06.2019 do 10,00 h.

Oznámenie o prenájme časti pozemku
Návrh zmluvy

0 Comments