Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Hlavnej 17, Trnava,
na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.

Predmet súťaže: nebytové priestory objektu meštianskeho domu, nachádzajúceho sa v Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísanej na liste vlastníctva č. 12341, súpisné číslo stavby 17, ulica Hlavná, postavený na pozemku C-KN parc.č. 704 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1574 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava.
Minimálne nájomné: 1 900 €/mesiac; 22 800 €/rok.
Finančná záloha: 300 €.
Účel využitia: účelom predmetu nájmu je poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť zabezpečené ako výlučne nefajčiarske (bez vymedzenia fajčiarskej časti) a bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.
Termíny obhliadky: 21.06.2019, 28.06.2019 a 08.07.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do nebytových priestorov na Hlavnej 17).
Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19.07.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie poskytnú:
technická špecifikácia a obhliadka priestorov (obhliadka možná aj po predchádzajúcej dohode): Ľudovít Baláž, tel. č. 0917/806424, e-mail ludovit.balaz@skasz.trnava.sk

informácie k podmienkam súťaže a nájomnej zmluve:
Tomáš Budinský, tel. č. 033/3236436, e-mail tomas.budinsky@skasz.trnava.sk

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 55/2019, vydaného v zmysle hlasovania per rollam v termíne od 29.05.2019 do 03.06.2019.

Súťažné podmienky, návrh nájomnej zmluvy a grafika priestorov tvoria prílohu tej výzvy:
Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Grafika priestorov
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže
Písomné vyhlásenie uchádzača

0 Comments