Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej
ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady
mesta Trnava č. 61/2019, vydaného dňa 18.06.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 116,40 m² (z toho vykurovaná plocha je 116,40 m²).
Účel využitia: zriadenie obchodných priestorov – predajňa športových potrieb.
Minimálne nájomné: 12 804 eur ročne / 1 067 eur mesačne.
Finančná záloha: 300 €.
Termíny obhliadky: 28.06.2019, 08.07.2019 a 15.07.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19.07.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie:
www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Súťažné podmienky, návrh nájomnej zmluvy, písomné vyhlásenie uchádzača a súhlas so súťažnými podmienkami tvoria prílohu tejto výzvy:
Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súhlas so súťažnými podmienkami

0 Comments