Nezaradené

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2022

Minimálne nájomné: od 1500,00 EUR do 3500,00 EUR (v závislosti od zvolenej časti pozemku – sektory A-D) + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 19.03.2019 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

0 Comments