Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1627,27 EUR bez DPH / mesiac + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 20.03.2020 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Baláž: 033/3236434 alebo p. Budinský 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Baláž: 033/3236434

Výzva
Návrh zmluvy

0 Comments