Nezaradené

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 10.07.2020 do 30.09.2020

Minimálne nájomné: od 200,00 EUR + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 03.07.2020 do 09,00 h.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436.

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

0 Comments