oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „E“ č. 1886/2 – orná pôda o výmere 3162 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 30 m2, nachádzajúci sa po pravej strane prístupového chodníka od hlavného vstupu na cintorín na Kamennej ceste č. 1 Trnava smerom k domu smútku vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.7.2021, podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti. Projekt zároveň prináša umenie do verejného priestoru.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 a bol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené: od 11.06.2021 do 29.06.2021

Trnava 10.06.2021
Spracoval: Tomáš Budinský, vr

Mestské služby mesta Trnava
so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka

0 Comments