oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava vsúlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „C“ č. 10138/1– orná pôda o výmere 4545 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 60 m2, nachádzajúceho sa v prednej časti rozšírenia plochy mestského cintorína – sektor urnových miest vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.3.2022, podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, na vlastné náklady zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii, spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 abol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené od 31.1.2022 do 15.2.2022 Trnava 31.1.2022
Spracoval: Tomáš Budinský, vr