Nezaradené

31.8. bude SKaŠZ zatvorená

Dňa 31. augusta 2020 bude

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava z technických dôvodov
ZATVORENÁ.

Nezaradené

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 10.07.2020 do 30.09.2020

Minimálne nájomné: od 200,00 EUR + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 03.07.2020 do 09,00 h.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436.

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy

Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.07.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1515,17 bez DPH / mesiac

Lehota na doručenie cenových ponúk: 29.06.2020 do 08:30 hod.

Výzva
Návrh zmluvy

Nezaradené

Plaváreň Zátvor otvorená od 15.6.2020

PLAVÁREŇ ZÁTVOR OTVORÍME PRE VEREJNOSŤ

15.6.2020 o 9:30.

Ďalšie informácie /rozvrh,opatrenia,vstupy,počet ľudí/ zverejníme 9.6.2020 na našej stránke.

Nezaradené

Dočasne obmedzenie prevádzky športovísk a kultúrnych zariadení

Oznamujeme, že s účinnosťou od 16.03.2020 do odvolania bude fungovať Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v obmedzenom režime.

Z dôvodu prevencie pred šírením nákazlivých chorôb budú uzatvorené všetky športoviská, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (ako napríklad Mestská športová hala, Mestská krytá plaváreň, Mestský zimný štadión, Športový areál Slávia Trnava, Športový areál „Lokomotíva Trnava“, Areál Zdravia Modranka, ihrisko Mozartova a ostatné).

Rovnako budú uzatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktoré prevádzkuje SKaŠZ (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, Kultúrny dom Modranka, Kultúrny dom Kopánka).

Zároveň žiadame všetkých, aby dočasne upustili od využívania detských ihrísk určených pre verejnosť (ako napríklad Detské ihrisko Beethovenova ulica), ktoré nie sú oplotené a z daného dôvodu nie je možné zamedziť vstup do týchto priestorov.

Centrála na Hlavnej 17, Trnava bude taktiež pre verejnosť uzatvorená, všetky požiadavky budú vyriešené telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailov.

O opätovnom sprístupnení všetkých zariadení vás budeme informovať.

Nezaradené

Výberové konanie na pozíciu: Riaditeľ/ka SKaŠZ

Mesto Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Riaditeľ/ka Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Viac informácií nájdete tu.

Nezaradené

Plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí

Na základe opatrení vydaných Krízovým štábom Slovenskej republiky a Mestom Trnava oznamujeme, že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) platí na 14 dní plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí.

Toto opatrenie sa týka všetkých športových, kultúrnych a spoločenských priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré spravuje naša organizácia.

Taktiež oznamujeme, že až do odvolania bude uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Dočasné uzatvorenie plavárne a zimného štadióna

Na základe opatrení vydaných Mestom Trnava oznamujeme,
že s účinnosťou od 10.03.2020 (utorok) bude až do odvolania uzatvorená Mestská krytá plaváreň v Trnave a verejné korčuľovanie v objekte Mestského zimného štadióna v Trnave.
O znovusprístupnení objektov budeme včas informovať.

Nezaradené

Prenájom nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,32 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2020

Minimálne nájomné: 1627,27 EUR bez DPH / mesiac + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 20.03.2020 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Baláž: 033/3236434 alebo p. Budinský 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Baláž: 033/3236434

Výzva
Návrh zmluvy

Nezaradené

Prenájom časti pozemkov – kúpalisko Kamenný mlyn

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (ďalej len „SKaŠZ“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený zverejňuje

zámer prenajať časti pozemkov (sektory A-D) v areáli kúpaliska Kamenný mlyn.

Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2020 do 31.08.2022

Minimálne nájomné: od 1500,00 EUR do 3500,00 EUR (v závislosti od zvolenej časti pozemku – sektory A-D) + povinnosť uhradiť finančnú zábezpeku v súlade s touto výzvou

Lehota na doručenie cenových ponúk: 19.03.2019 do 10:00 hod.

Pre viac informácií: p. Malovec: 0918/976892 alebo p. Budinský: 033/3236436

Termín prehliadky: podľa dohody – p. Malovec: 0918/976892

Výzva
Návrh zmluvy