Nezaradené

Napúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn

Mesto Trnava, Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje,
že 6.8.2019 sa začalo napúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave.

Kamenný mlyn je prírodné kúpalisko. Z hygienických dôvodov je potrebné vodu v prírodných kúpaliskách niekoľkokrát za sezónu vypustiť a zrealizovať dezinfekciu bazéna, najmä v období nepriaznivého počasia.

Až do úplného napustenia kúpaliska Kamenný mlyn sa nebude vyberať vstupné na kúpalisko. Voľnočasové aktivity (plážový volejbal, biliard, stolný tenis a iné) budú k dispozícii. O opätovnom úplnom napustení a sprístupnení kúpaliska budeme verejnosť včas informovať.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nezaradené

Vypúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn

Vážení obyvatelia,

dňa 03.08.2019 sa začalo vypúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave. Keďže sa jedná o prírodné kúpalisko je potrebné niekoľkokrát za letnú sezónu vodu vypustiť, z hygienických dôvodov (dezinfekcia bazéna), najmä v období nepriaznivého počasia.

Touto cestou vám oznamujeme, že až do úplného napustenia kúpaliska Kamenný mlyn sa nebude vyberať vstupné za vstup na kúpalisko. Voľnočasové aktivity (plážový volejbal, biliard, stolný tenis a iné) budú k dispozícii.

O opätovnom úplnom napustení a sprístupnení kúpaliska budeme verejnosť včas informovať.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nezaradené

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn

Vážení obyvatelia,

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje, že dňa 19.07.2019 (piatok) bude
kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave opätovne úplne napustené a sprístupnené v plnej miere verejnosti.
Od tohto dátumu sa začne opätovne vyberať aj vstupné v zmysle schváleného cenníka.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nezaradené

Vypúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn

Vážení obyvatelia,

dňa 08.07.2019 sa začalo vypúšťanie kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave. Keďže sa jedná o prírodné kúpalisko je potrebné niekoľkokrát za letnú sezónu vodu vypustiť, z hygienických dôvodov (dezinfekcia bazéna), najmä v období nepriaznivého počasia.

Touto cestou vám oznamujeme, že až do úplného napustenia kúpaliska Kamenný mlyn sa nebude vyberať vstupné za vstup na kúpalisko. Voľnočasové aktivity (plážový volejbal, biliard, stolný tenis a iné) budú k dispozícii.

O opätovnom úplnom napustení a sprístupnení kúpaliska budeme verejnosť včas informovať.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nezaradené

SKaŠZ bude dňa 3.7. a 4.7.2019 zatvorená

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že v stredu (3.7.) a vo štvrtok (4.7.) bude počas celého dňa Správa kultúrnych a športových
zariadení mesta Trnava na Hlavnej ulici 17 zatvorená.
Bežný režim stránkových hodín bude pokračovať v pondelok 8.7.2019.
Ďakujeme za pochopenie.

Nezaradené

Plaváreň Zátvor bude z technických príčin zatvorená

Z  TECHNICKÝCH PRÍČIN
BUDE MESTSKÁ PLAVÁREŇ ZÁTVOR
OD 1.7.2019 do 11.8.2019/vrátane/
ZATVORENÁ

Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – bar

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej
ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady
mesta Trnava č. 60/2019, vydaného dňa 18.06.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu; 27,04 m2 ostatné nebytové priestory).
Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.
Minimálne nájomné: 16 695,48 eur ročne / 1 391,29 eur mesačne.
Finančná záloha: 300 €.
Termíny obhliadky: 28.06.2019, 08.07.2019 a 15.07.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19.07.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie:
www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Súťažné podmienky, návrh nájomnej zmluvy, písomné vyhlásenie uchádzača a súhlas so súťažnými podmienkami tvoria prílohu tejto výzvy:
Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súhlas so súťažnými podmienkami

Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – Mestský zimný štadión – obchod

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej
ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady
mesta Trnava č. 61/2019, vydaného dňa 18.06.2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 116,40 m² (z toho vykurovaná plocha je 116,40 m²).
Účel využitia: zriadenie obchodných priestorov – predajňa športových potrieb.
Minimálne nájomné: 12 804 eur ročne / 1 067 eur mesačne.
Finančná záloha: 300 €.
Termíny obhliadky: 28.06.2019, 08.07.2019 a 15.07.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19.07.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie:
www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Súťažné podmienky, návrh nájomnej zmluvy, písomné vyhlásenie uchádzača a súhlas so súťažnými podmienkami tvoria prílohu tejto výzvy:
Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Písomné vyhlásenie uchádzača
Súhlas so súťažnými podmienkami

Nezaradené

Otvorenie kúpaliska Kamenný mlyn – otvárame už o 2 dni skôr

Kúpalisko Kamenný mlyn bude otvorené od 22.06.2019 (sobota).
Štvrtok a piatok (20.6.2019 – 21.6.2019 od 12:00 hod.) bude kúpalisko pre verejnosť otvorené bezplatne.

Nezaradené

Obchodná verejná súťaž – Hlavná 17

Mesto Trnava v zastúpení
Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Hlavnej 17, Trnava,
na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.

Predmet súťaže: nebytové priestory objektu meštianskeho domu, nachádzajúceho sa v Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísanej na liste vlastníctva č. 12341, súpisné číslo stavby 17, ulica Hlavná, postavený na pozemku C-KN parc.č. 704 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1574 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava.
Minimálne nájomné: 1 900 €/mesiac; 22 800 €/rok.
Finančná záloha: 300 €.
Účel využitia: účelom predmetu nájmu je poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť zabezpečené ako výlučne nefajčiarske (bez vymedzenia fajčiarskej časti) a bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve.
Termíny obhliadky: 21.06.2019, 28.06.2019 a 08.07.2019 vždy o 10,00 h. (stretnutie pred vchodom do nebytových priestorov na Hlavnej 17).
Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19.07.2019 do 10,00 h.

Bližšie informácie poskytnú:
technická špecifikácia a obhliadka priestorov (obhliadka možná aj po predchádzajúcej dohode): Ľudovít Baláž, tel. č. 0917/806424, e-mail ludovit.balaz@skasz.trnava.sk

informácie k podmienkam súťaže a nájomnej zmluve:
Tomáš Budinský, tel. č. 033/3236436, e-mail tomas.budinsky@skasz.trnava.sk

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 55/2019, vydaného v zmysle hlasovania per rollam v termíne od 29.05.2019 do 03.06.2019.

Súťažné podmienky, návrh nájomnej zmluvy a grafika priestorov tvoria prílohu tej výzvy:
Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Grafika priestorov
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže
Písomné vyhlásenie uchádzača