oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava vsúlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „C“ č. 10138/1– orná pôda o výmere 4545 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 60 m2, nachádzajúceho sa v prednej časti rozšírenia plochy mestského cintorína – sektor urnových miest vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.3.2022, podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, na vlastné náklady zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii, spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 abol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené od 31.1.2022 do 15.2.2022 Trnava 31.1.2022
Spracoval: Tomáš Budinský, vr

oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „E“ č. 1886/2 – orná pôda o výmere 3162 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 30 m2, nachádzajúci sa po pravej strane prístupového chodníka od hlavného vstupu na cintorín na Kamennej ceste č. 1 Trnava smerom k domu smútku vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.7.2021, podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti. Projekt zároveň prináša umenie do verejného priestoru.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 a bol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené: od 11.06.2021 do 29.06.2021

Trnava 10.06.2021
Spracoval: Tomáš Budinský, vr

Mestské služby mesta Trnava
so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka

oznamenia

Od 20. júla nájdete SKaŠZ na novej adrese

Od 20. júla 2020 Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava nájdete na novej adrese: Mestský zimný štadión – vchod zo strany Verejného korčuľovania Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava.

oznamenia

Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava – Úsek kultúry, Hlavná 17, 917 01 Trnava, zabezpečuje výber dodávateľa pre predmet zákazky:

„Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce.“

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 1.6.2020 do 11.30 hod.

Pre viac informácií:
Výzva
Zadanie

oznamenia

Úradné hodiny SKaŠZ

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 sú úradné hodiny upravené nasledovne:

Po.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Ut.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

St.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Štv.: nestránkový deň

Pia.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Obedná prestávka od 11:30 h. do 12:30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať
benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných
objektoch v meste Trnava.

Po objektoch Mestskej krytej plavárne a Mestskom zimnom štadióne (verejné korčuľovanie počas zimnej sezóny) je možné kartu Multisport využívať po novom aj v objektoch mestských kúpalísk Castiglione a Kamenný mlyn.

O výhodách karty Multisport viac na: https://multi-sport.sk/.

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze