oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava vsúlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „C“ č. 10138/1– orná pôda o výmere 4545 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 60 m2, nachádzajúceho sa v prednej časti rozšírenia plochy mestského cintorína – sektor urnových miest vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.3.2022, podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, na vlastné náklady zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii, spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 abol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené od 31.1.2022 do 15.2.2022 Trnava 31.1.2022
Spracoval: Tomáš Budinský, vr

oznamenia

Zámer vypožičať majetok mesta Trnava

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestské služby mesta Trnava ako správca pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vypožičať časť pozemku nachádzajúci v k.ú. Trnava, okres Trnava, parcela reg. „E“ č. 1886/2 – orná pôda o výmere 3162 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, nachádzajúceho sa v areáli Cintorína na Kamennej ceste č. 1 Trnava, o predpokladanej výmere cca 30 m2, nachádzajúci sa po pravej strane prístupového chodníka od hlavného vstupu na cintorín na Kamennej ceste č. 1 Trnava smerom k domu smútku vypožičiavateľovi naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, za účelom zriadenia Pamätníka nenarodeným deťom na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu, od 1.7.2021, podľa projektovej dokumentácie
schválenej v stavebnom konaní.

Schválenie tejto výpožičky ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov spočívajúceho v tom, že vypožičiavateľ naše mesTTo Trnava so sídlom Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava, IČO: 42401631, zriadi Pamätník nenarodeným deťom, ktorý bude slúžiť rodičom ako pomoc v zložitej životnej situácii spojenej s nenarodením ich dieťaťa a ako miesto tichej spomienky na počaté, ale nenarodené deti. Projekt zároveň prináša umenie do verejného priestoru.

Návrh na schválenie výpožičky majetku bol predložený na zasadnutie Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava dňa 23.03.2021 a bol odporučený na schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava.

Zverejnené: od 11.06.2021 do 29.06.2021

Trnava 10.06.2021
Spracoval: Tomáš Budinský, vr

Mestské služby mesta Trnava
so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka

Related: stambaugh middle school bell schedule, florida title and guarantee agency mount dora, fl, nigerian scammer photos, schalmont school tax bills, what tense is they were eating cakes, marble overhang limits, ga tribe from israel, pisces mysterious aura, duolingo legendary level gems, grizzly’s menu calories, joshua woods obituary, west chester east high school yearbook, kehe distributors chino, ca, why does the kjv have extra verses, jenni rivera parents,Related: philip hamilton last words, mary hamilton obituary, belmont university lacrosse, 42067733ff68fbf3590 lone star tick bite photo, santiago nasar es inocente o culpable, robert barker paleontologist, porque se forman tormentas en el mar de galilea, janice mcgeachin husband, metabank tax refund status, bargain trader pets, patted in a command sentence, russian cases grammar, flashpoint victory channel, list 5 principles for safe moving and handling, susan redfin commercial actress,Related: idlewild baptist church lawsuit, memorial coliseum rules, pegasus motorcycle club, shoulder stand in gymnastics, how to grow creeping fig on steps, homes for rent in wayne county, pa, are jason santos and chris santos related, motion for protective order deposition california, romeoville arrests today, church of the firstborn hobbs nm, trader joes 100% desert mesquite honey, tricare provider portal, is scarification legal in california, walker county mugshots 2021, shooting in citrus county today,Related: non resident disabled veteran hunting license montana, legal help for landlords in california, teaching for understanding pros and cons, when are federal performance awards paid 2022, scott taylor street outlaws net worth, characters named victoria, san fernando valley aa zoom meetings, recent arrests in edmonton, entry level truck dispatcher jobs, wgr 550 personalities, light and shade by fra lippo lippi figure of speech, mike moore lawyer net worth, american cancer society 35 mile challenge, direct damages in contract law, baby goat yoga london,Related: how to wean off flovent inhaler cefixime, allen’s coffee brandy lighthouse bottles, what nationality is heather abraham, new restaurants coming to duncan, sc, chafin funeral home, mohair upholstery fabric, when will pasco county libraries reopen, sarcoma cancer stage 4 life expectancy, ronnie real housewives of vancouver daughter died, lincoln county oregon crime news, nhs payslip explained afc absence, abbreviazione gradi militari, town of islip commercial vehicle parking, dawson funeral home east liverpool, ohio obituaries, paterson shooting 2021,Related: upper right abdominal pain when bending over, why was della street absent from perry mason in 1964, harrison elementary school principal, kedy zacat pouzivat detsku kozmetiku, new york state indoor track and field qualifying standards 2020, patton state hospital records, best breakfast in chicago suburbs, friendswood police department inmate search, rolling rock bottle shortage, cbs on the road with steve hartman, level 1 archery certification, hierarchical organization of life, my husband is too stressed to make love, road closures in san antonio tomorrow, powershell remove illegal characters from filename,Related: christine cushing husband, cliff dwellers club membership fees, paige laurie house, east side marios keto options, is susan lee hoffman related to dustin hoffman, loy ann hale, what happened to chenault in rum diary, blackpool punk festival 2022, newton county funeral home obituaries, zelle daily limit bank of america, turners police auction, spencer tracy daughter, difference between tendering and estimating, harrison wilson iv vitiligo, how many canadian peacekeepers have died,

oznamenia

Od 20. júla nájdete SKaŠZ na novej adrese

Od 20. júla 2020 Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava nájdete na novej adrese: Mestský zimný štadión – vchod zo strany Verejného korčuľovania Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava.

oznamenia

Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava – Úsek kultúry, Hlavná 17, 917 01 Trnava, zabezpečuje výber dodávateľa pre predmet zákazky:

„Kandidatúra mesta Trnava na Európske hlavné mesto kultúry 2026 – grafické práce.“

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 1.6.2020 do 11.30 hod.

Pre viac informácií:
Výzva
Zadanie

oznamenia

Úradné hodiny SKaŠZ

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava oznamuje občanom,
že na Hlavnej ulici 17 sú úradné hodiny upravené nasledovne:

Po.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Ut.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

St.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Štv.: nestránkový deň

Pia.: 8:00 h. – 11:30 h. a 12:30 h. – 15:30 h.

Obedná prestávka od 11:30 h. do 12:30 h.

Ďakujeme za pochopenie.

oznamenia

Využite kartu Multisport v našich zariadeniach

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava od 1.7.2019 umožňuje využívať
benefitný systém karty Multisport Slovakia už pri štyroch športovo-rekreačných
objektoch v meste Trnava.

Po objektoch Mestskej krytej plavárne a Mestskom zimnom štadióne (verejné korčuľovanie počas zimnej sezóny) je možné kartu Multisport využívať po novom aj v objektoch mestských kúpalísk Castiglione a Kamenný mlyn.

O výhodách karty Multisport viac na: https://multi-sport.sk/.

oznamenia

SKaŠZ otvára tenisové kurty pre verejnosť v športovom areáli J. Slottu 45

Od 1. mája má verejnosť možnosť navštíviť a využiť 4 nové tenisové kurty v športovom areáli na ulici J. Slottu 45 (Lokomotíva). Cenník a otváracie hodiny nájdete na odkaze