GDPR

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní
a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe
informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj
v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto
informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov,
respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa
s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Adresa: Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava

Zodpovedná osoba: Mária Morvayová
Tel. č.:
+421 33 32 36 431
e-mail: zodpovednaosoba@skasz.trnava.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Informačná povinnosť prevádzkovateľa:

Popis spracovateľských operácií
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Používanie súborov cookies
Uplatnenie práv dotknutých osôb
Záznamy o spracovateľských činnostiach

Formuláre:

1. právo na výmaz osobných údajov
2. právo na vylúčenie z automatického spracovania
3. právo namietať spracúvanie osobných údajov
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
5. právo na opravu osobných údajov
6. právo na prenosnosť osobných údajov
7. právo na prístup k osobných údajov