Hospodárenie organizácie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. a zákona č. 382/2011 Z. z.